วิเคราะห์หลักปรัวญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม

วิเคราะห์หลักปรัวญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก สิทธิการยืม พื้นที่ให้บริการ บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด การใช้บริการพื้นฐาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

          โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่อและการทำแบบทดสอบ ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ TSU-MOOC

          ผู้เรียนจะมีความเข้าใจ มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักหอสมุดฯ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการใช้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

The Use of Service Thaksin University Library

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

4 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักฐานที่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณใช้ติดต่อขอรับรหัสผู้ใช้บริการห้องสมุดได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักฐานและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับบุคคลทั่วไปได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกสิทธิการยืมของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกพื้นที่ให้บริการได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างบริการในแต่ละพื้นที่ห้บริการได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของบริการต่าง ๆ ได้

7. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ได้

8. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้บริการได้ถูกต้อง

9. ผู้เรียนสามารถแนะนำ สาธิต วิธีการใช้บริการต่าง ๆ ได้

10. ผู้เรียนสามารถแนะนำหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศได้

11. ผู้เรียนสามารถจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้

หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหา

การใช้บริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

1. การสมัครสมาชิก

2. สิทธิการยืม

3. พื้นที่ให้บริการ

4. บริการของสำนักหอสมุด

5. วิธีการใช้บริการ

6. การจัดหมวดหมู่และจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

เกณฑ์การประเมิน

กลุ่มที่ 1

1. ผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน

กลุ่มที่ 2

1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้ก่อนเรียนและทำกิจกรรมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน

กลุ่มที่ 3

1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้ก่อนเรียนและทำกิจกรรมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน

3. ผู้เรียนจะต้องทำแบบวัดความพึงพอใจ

ผู้พัฒนารายวิชา

สุพิชชา สีโยม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้าความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมา  ความหมาย  ความสำคัญ  ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้  และสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  โดยใช้วิธีการเรียนรู้ทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ TSU MOOC 

ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษิณศึกษา

Southern Thai studies

ชื่อเนื้อหา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

Local Wisdom of Southern

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

5 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
 3. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
 4. ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
 5. ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงขีวิตได้
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

 1. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
 4. ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน

 1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้
 2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สมพร  ขุมทอง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับความหมายลูกประคบสมุนไพร  ชนิดของลูกประคบสมุนไพร  สมุนไพรและวัสดุที่ใช้ทำลูกประคบ  วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร  วิธีการใช้และประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร  และข้อควรระวังในการใช้ลูกประคบสมุนไพร

ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษิณศึกษา

Southern Thai studies

ชื่อเนื้อหา

การทำลูกประคบสมุนไพร

Thai Herbal Compress Ball

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

5 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของลูกประคบสมุนไพรได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายชนิดของลูกประคบสมุนไพรสดและแห้งได้
 3. ผู้เรียนสามารถบอกชนิดสมุนไพรและวัสดุที่นำมาใช้ทำลูกประคบได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรได้
 5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้ ประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้ลูกประคบสมุนไพรได้
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหา

การทำลูกประคบสมุนไพร

 1. ความหมายของลูกประคบสมุนไพร
 2. ชนิดของลูกประคบสมุนไพร
 3. สมุนไพรและวัสดุที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
 4. วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร
 5. วิธีการใช้  ประโยชน์  และข้อควรระวังในการใช้ลูกประคบสมุนไพร

เกณฑ์การประเมิน

 1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้
 2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สมพร  ขุมทอง