Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  ประกาศเรื่อง การย้ายขึ้นระบบใหม่ ปีการศึกษา 1/2564
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Monday, 21 June 2021, 10:36 AM
   

  ระบบ TSU MOOC ทำการย้ายไปยัง TSU MOOC ระบบใหม่ ที่ url : https://moocs.tsu.ac.th/ สำหรับรายวิชาทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในเทอม 1/2564

  ยกเว้น รายวิชาของโรงเรียนสาธิต และ รายวิชาเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล 

   

   

   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 16 April 2021, 11:16 AM
   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 30 December 2020, 10:12 AM
   

  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  คณะ

  เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

  ผู้ดูแล

  เบอร์ติดต่อ

  วิทยาเขตสงขลา (074 - 317600)

  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

  นายอนุกูล  ศรีวรรณ

  น.ส.พิชญา จินดามณี

  4402

  ...
  Read the rest of this topic
  (346 words)