คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับความหมายลูกประคบสมุนไพร  ชนิดของลูกประคบสมุนไพร  สมุนไพรและวัสดุที่ใช้ทำลูกประคบ  วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร  วิธีการใช้และประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร  และข้อควรระวังในการใช้ลูกประคบสมุนไพร

ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษิณศึกษา

Southern Thai studies

ชื่อเนื้อหา

การทำลูกประคบสมุนไพร

Thai Herbal Compress Ball

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

5 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของลูกประคบสมุนไพรได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายชนิดของลูกประคบสมุนไพรสดและแห้งได้
 3. ผู้เรียนสามารถบอกชนิดสมุนไพรและวัสดุที่นำมาใช้ทำลูกประคบได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรได้
 5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้ ประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้ลูกประคบสมุนไพรได้
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหา

การทำลูกประคบสมุนไพร

 1. ความหมายของลูกประคบสมุนไพร
 2. ชนิดของลูกประคบสมุนไพร
 3. สมุนไพรและวัสดุที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
 4. วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร
 5. วิธีการใช้  ประโยชน์  และข้อควรระวังในการใช้ลูกประคบสมุนไพร

เกณฑ์การประเมิน

 1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้
 2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สมพร  ขุมทอง