คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก สิทธิการยืม พื้นที่ให้บริการ บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด การใช้บริการพื้นฐาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

          โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่อและการทำแบบทดสอบ ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ TSU-MOOC

          ผู้เรียนจะมีความเข้าใจ มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักหอสมุดฯ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการใช้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

The Use of Service Thaksin University Library

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

4 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักฐานที่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณใช้ติดต่อขอรับรหัสผู้ใช้บริการห้องสมุดได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักฐานและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับบุคคลทั่วไปได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกสิทธิการยืมของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกพื้นที่ให้บริการได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างบริการในแต่ละพื้นที่ห้บริการได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของบริการต่าง ๆ ได้

7. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ได้

8. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้บริการได้ถูกต้อง

9. ผู้เรียนสามารถแนะนำ สาธิต วิธีการใช้บริการต่าง ๆ ได้

10. ผู้เรียนสามารถแนะนำหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศได้

11. ผู้เรียนสามารถจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้

หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหา

การใช้บริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

1. การสมัครสมาชิก

2. สิทธิการยืม

3. พื้นที่ให้บริการ

4. บริการของสำนักหอสมุด

5. วิธีการใช้บริการ

6. การจัดหมวดหมู่และจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

เกณฑ์การประเมิน

กลุ่มที่ 1

1. ผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน

กลุ่มที่ 2

1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้ก่อนเรียนและทำกิจกรรมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน

กลุ่มที่ 3

1. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้ก่อนเรียนและทำกิจกรรมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน

3. ผู้เรียนจะต้องทำแบบวัดความพึงพอใจ

ผู้พัฒนารายวิชา

สุพิชชา สีโยม