ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดประเภท อื่น ๆ บริการของห้องสมุดประชาชนและระเบียบ มารยาทการใช้ห้องสมุดประชาชน สิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเพื่อการเข้าถึงความรู้จากสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งการค้นคว้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ บัตรราชการ (ถ้ามี) บัตรดัชนี (ถ้ามี) ทั้งโดยหัวเรื่อง โดยชื่อเรื่อง และโดยชื่อผู้แต่ง การจัดระบบหมวดหมู่สื่อในห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอื่น ๆ และการเรียงสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้จาก Internet, e-library, e-learning และฐานข้อมูลต่าง ๆ การบันทึกความรู้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานและรูปแบบอื่น ๆ