ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ เห็นความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น สามารถดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ศึกษาวิเคราะห์สภาวะการเจริญเติบโตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศรวมทั้งลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ สามารถยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ มีทักษะในการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้น ข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต