Skip to main content

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

Computers_And_Digital_Media

คำอธิบายรายวิชา

แนะนำการเขียนโปรแกรมแบบเขียนโค้ดน้อย ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์โจทย์และการออกแบบฐานข้อมูล ชนิดข้อมูล การจัดการโครงสร้างข้อมูล การบันทึกข้อมูล การปรับใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของวิชา

LO1: อธิบายหลักการและคุณลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบเขียนโค้ดน้อย
LO2: สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งาน
LO3: ใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเขียนโค้ดน้อยได้
LO4: ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานแอปพลิเคชันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
บทที่ 2 การออกแบบการเก็บข้อมูลจาก Google Sheet
บทที่ 3 การทดสอบแอปพลิเคชันและการเผยแพร่
บทที่ 4 การพัฒนาชิ้นงานแอปพลิเคชัน

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา แนวคิดเชิงคำนวณ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ประมาณการจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน

การประเมินผล

• แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
• แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60%
• กิจกรรม Discussion (ระบบให้คะแนนไม่ได้)
• แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
• ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ดร.ณภัทร แก้วภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

naphat.k@tsu.ac.th

 


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 55 รายวิชา คอร์สออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll