Skip to main content

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

Gen_Ed_TSU

logo คำอธิบายรายวิชา

วัฒนธรรมและภาษา ระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ การฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

logo วัตถุประสงค์ของวิชา
 1. ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
 2. สามารถอ่านและเขียนสระฮันกึลได้ 1
 3. สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะฮันกึลได้ 1
 4. สามารถอ่านและเขียนสระฮันกึลได้ 2
 5. สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะฮันกึลกับตัวสะกดภาษาเกาหลีได้
 6. สามารถแนะนำตนเองได้
 7. สามารถจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
 8. สามารถจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับสัญชาติ
 9. สามารถบอกชื่อสิ่งของต่าง ๆ ได้
 10. สามารถพูดรูปแบบประโยคปฏิเสธสิ่งของต่าง ๆ ได้
 11. สามารถแต่งประโยคที่มีโครงสร้างแบบ ประธาน กรรม กริยาได้
 12. สามารถพูดรูปแบบประโยคสุภาพแบบทางการได้

logo เนื้อหา

 1. บทนำ แนะนำวิชา
 2. บทที่ 1 เรียนรู้อักษรฮันกึล 1 한글 1
 3. บทที่ 2 เรียนรู้อักษรฮันกึล 2 한글 2
 4. บทที่ 3 การแนะนำตัว 안녕하십니까?
 5. บทที่ 4 สิ่งนี้คืออะไร 이것은 무엇입니까?
 6. บทที่ 5: ฉันเรียนภาษาเกาหลี 저는 한국어를 공부합니다.
logo เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

logo การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

logoคณะทำงาน

 

อาจารย์นพดล  สาลีโภชน์
ผู้สอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
นางสาวพิชญา จินดามณี
คณะทำงาน
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
นายสุวรรณ  โชติการ
คณะทำงาน
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา
คณะทำงาน
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BB NC SA”


Enroll