Skip to main content

ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน


Gen_TSU

คำอธิบายรายวิชา

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายู โดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความหมาย ระบบเสียงและการสะกดภาษามลายู

2. ใช้คำศัพท์ สำนวน และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. ใช้โครงสร้างภาษามลายูระดับพื้นฐานได้

4. ใช้ภาษามลายูในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

5. ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสารภาษามลายู

เนื้อหา

  1. บทที่ 1 การอ่านออกเสียงภาษามลายู
  2. บทที่ 2 การแนะนำตัวเอง
  3. บทที่ 3 สถานที่
  4. บทที่ 4 การเดินทาง
  5. บทที่ 5 มหาวิทยาลัยของฉัน

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

 

คณะทำงาน

 

Course Staff Image #3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง
ผู้สอน
e-Mail :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นายสุวรรณ โชติการ
ผู้สอน
e-Mail :
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นางสาวพิชญา จินดามณี
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail : suchai@tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 


Enroll