Skip to main content

การสนทนาภาษามลายู

Language_and_Communication

logo คำอธิบายรายวิชา

คําศัพท์ ประโยค และการออกเสียงภาษามลายูสําหรับการสนทนาในชีวิตประจําวันโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ที่กําหนด

logo วัตถุประสงค์ของวิชา

  LO1: อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค คําศัพท์และการออกเสียงภาษามลายูในการใช้สนทนาในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง

  LO2: มีทักษะในการสนทนาภาษามลายูในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้

  LO3: มีมารยาทในการสื่อสารภาษามลายูในชีวิตประจําวัน

logo เนื้อหา

 1. บทนำ แนะนำวิชา
 2. บทที่ 1 : การอ่าน ออกเสียงภาษามลายู
 3. บทที่ 2 : รู้จักตัวเลขในภาษามลายู
 4. บทที่ 3: การกล่าวทักทายและการกล่าวคําสุภาพในภาษามลายู
 5. บทที่ 4: การใช้ประโยคบอกเล่าและคําถามในภาษามลายู
 6. บทที่ 5 การสร้างต้นแบบ และ การนำเสนอไอเดีย
logo เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

logo การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

logoคณะทำงาน

 

  ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ
อาจารย์ประจำวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
  นางสาวพิชญา จินดามณี
คณะทำงาน
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
  นายสุวรรณ  โชติการ
คณะทำงาน
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
  นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา
คณะทำงาน
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
     

 


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BB NC SA”


Enroll