Skip to main content

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

SKNFE_TSU

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราว เนื้อหาสนทนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่บ้านและโรงเรียน การแนะตนเอง ครอบครัว อาหารและสุขภาพ การถามและการให้ข้อมูลการเดินทาง การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรมและกาลเทศะของเจ้าของภาษา

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ

2. เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ

3. เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคมา

เนื้อหา

1. การแนะนำตัว (Introduce yourself) ( Greeting & Break the ice )

2. ที่โรงเรียน ( At school ) ( Classroom language / School subjects / Places at school )

3. เข้อมูลการเดินทาง ( Tourist information ) (Asking for directions / Giving directions

4. ชีวิตของเรา ( My life ) (Health / Religion / Restaurant / Oral hygiene / School break)

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

 

คณะทำงาน

Course Staff Image #3

นางสาวปทิตตา  กนกกช
อาจารย์ประจำวิชา
e-Mail : iamkanokkot@gmail.com
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

 

 

Course Staff Image #3

นายสุวรรณ  โชติการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail : suchai@tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BB NC SA”


Enroll