Skip to main content

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

SKNFE_TSU

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราว เนื้อหาสนทนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่บ้านและโรงเรียน การแนะตนเอง ครอบครัว อาหารและสุขภาพ การถามและการให้ข้อมูลการเดินทาง การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรมและกาลเทศะของเจ้าของภาษา

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านการเรียน การแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและการศึกษาต่อได้

2. เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านการเรียน การแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและการศึกษาต่อ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้

เนื้อหา

  1. Greetings การทักทาย
  2. Break the ice การชวนคุย
  3. Classroom Language ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน
  4. Places at school สถานที่ในโรงเรียน
  5. Asking for directions การถามทาง
  6. Giving directions การบอกทาง
  7. Health สุขภาพ
  8. Religion ศาสนา
  9. Good manner บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม
  10. Plants บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

 

คณะทำงาน

Course Staff Image #3

นางสาวปทิตตา  กนกกช
อาจารย์ประจำวิชา
e-Mail : iamkanokkot@gmail.com
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

 

 

Course Staff Image #3

นายสุวรรณ  โชติการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail : suchai@tsu.ac.th
สสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BB NC SA”


Enroll