Skip to main content

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม

TSU

คำอธิบายรายวิชา

การเป็นผู้ประกอบการในยุคการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล การมีทักษะที่ดีของผู้ประกอบการ นวัตกรรมสังคม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม การคิด เชิงออกแบบ การจัดทาแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. อธิบายการเป็นผู้ประกอบการและวิธีการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม

2. ใช้องค์ความรู้ในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

3. แสดงออกถึงการการทางานเป็นทีม และการคิดแก้ปัญหา

เนื้อหา

บทที่ 1 : การเป็นผู้ประกอบการ

บทที่ 2 : การเป็นผู้ประกอบการในยุค Digital disruption

บทที่ 3 : การมีทักษะที่ดีของผู้ประกอบการ

บทที่ 4: นวัตกรรม

บทที่ 5: การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

บทที่ 6 : เครื่องมือธุรกิจสมัยใหม่

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

 

คณะทำงาน

 

Course Staff Image #3

อาจารย์เปรมกมล ขจรจตุพร
ผู้สอน
e-Mail :
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นางสาวพิชญา จินดามณี
คณะทำงาน
e-Mail :
สสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นายสุวรรณ  โชติการ
คณะทำงาน
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา
คณะทำงาน
e-Mail : suchai@tsu.ac.th
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BB NC SA”

Enroll