Skip to main content

การนำเสนอแนวคิดสู่นวัตกรรมดิจิทัล

TSU

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดของนวัตกรรมดิจิทัลและการสร้างสรรค์ การจัดการนวัตกรรม การบวนการประเมินแนวความคิด การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสำรวจและค้นหาโจทย์ในชุมชน การออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอแนวคิด

วัตถุประสงค์ของวิชา

LO1: อธิบายแนวคิดในการพัฒนาและจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
LO2: ออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
LO3: นำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
LO4: ตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

เนื้อหา

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 นวัตกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
บทที่ 3 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บทที่ 4 การกำหนดโจทย์ปัญหาเพื่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
บทที่ 5 การนำเสนองานแบบรวบยอด

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา แนวคิดเชิงคำนวณนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมประมาณการจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน

การประเมินผล

• แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
• แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 30%
• กิจกรรม Discussion (ระบบให้คะแนนไม่ได้)
• แบบฝึกหัดประจำบท 30% (เป็นระบบ assignment ผู้ตรวจ manual)
• แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้สอนและคณะทำงาน

Course Staff Image #1

อาจารย์ อาจารี นาโค

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ajaree@tsu.ac.th

Course Staff Image #1

นายกฤษฎา คงหนู

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

kkritsada@tsu.ac.th

Course Staff Image #1

นายวิเชียร ขุนเพชร

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

wichean@tsu.ac.th

Course Staff Image #1

นายไชยอุดร ษรเดช

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

schaiudorn@tsu.ac.th

 


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 55 รายวิชา คอร์สออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll