Skip to main content

ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน


TSU

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและการออกเสียงตัวอักษรภาษารัสเซียการประสมคำเพื่อการออกเสียงคำศัพท์และวลี เพื่อแปลความหมาย การใช้ หน้าที่และตำแหน่งของคำ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันและอาชีพ

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. สามารถอ่าน และเขียนภาษารัสเซียได้

2. สามารถเข้าใจโครงสร้างของภาษารัสเซียในระดับพื้นฐาน

3. ใช้คำศัพท์และสำนวนภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

4. ใช้โครงสร้างภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

5. รู้วัฒนธรรมทางภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เนื้อหา

บทที่ 1: ศึกษาตัวอักษรและสระ

บทที่ 2: ศึกษาตัวอักษรและสระ โครงสร้างประโยค การระบุเพศคำนาม

บทที่ 3: ศึกษาตัวอักษรและสระ โครงสร้างประโยค การระบุเพศคำนาม

บทที่ 4 :ศึกษาตัวอักษร การสร้างประโยค บทสนทนาและการใช้คำกริยา

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

 

คณะทำงาน

 

Course Staff Image #3

รศ. ดร. ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
ผู้สอน
e-Mail :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

อาจารย์เนเลีย อิโกชคิน่า
ผู้สอน
e-Mail :
มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นางสาวพิชญา จินดามณี
คณะทำงาน
e-Mail :
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นายสุวรรณ  โชติการ
คณะทำงาน
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา
คณะทำงาน
e-Mail : suchai@tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 


Enroll