Skip to main content

วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้

Computers_And_Digital_Media
Enrollment is Closed

 คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ ความสามารถสำหรับการรู้ดิจิทัล การละเมิดสิทธิ์และการลอกเลียนผลงานดิจิทัล กระบวนการในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล การสืบค้น การใช้ และจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล การประเมินสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และมีทักษะในการสืบค้น ประเมิน และผลิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล รู้ดิจิทัล และรู้เท่าทันสื่อ
LO2: พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
LO3: สืบค้น ใช้ จัดเก็บ และประเมินสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
LO4: ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ได้
LO5: เลือกรับ และกลั่นกรองเนื้อหาจากสื่อต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้

 กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ลงเรียนวิชา 0000136 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้

 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

 เกณฑ์การวัดผล

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
2. แบบทดสอบท้ายเรื่องทุกหัวข้อ 70%
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 30%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์: phennapa@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

Course Admin

นางสาวพิชญา จินดามณี
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์: pichaya@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายวุฒิพร เรืองเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์: wuttiporn@tsu.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 55 รายวิชา คอร์สออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”