Skip to main content

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


TSU

รูปแบบรายวิชา : รายวิชานี้เปิดเรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ
2. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล สื่อออนไลน์ การทำธุรกรรมออนไลน์ ได้ถูกต้องอย่างปลอดภัย
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันได้
4. สามารถใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
5. รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่า ผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา (หลัก)

นางสาวพิชญา จินดามณี
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์: pichaya@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

นายกฤษฎา คงหนู
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์: kkritsada@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายวุฒิพร เรืองเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์: wuttiporn@tsu.ac.th

 ช่องทางติดต่อทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตสงขลา   074 317600 ต่อ 4402 , 4403
วิทยาเขตพัทลุง   074 609600 ต่อ 1120

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 55 รายวิชา คอร์สออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll