Skip to main content

รู้ชีวิตรักษ์ธรรมชาติ

tsu

คำอธิบายรายวิชา

   หลักการ แนวคิด สถานการณ์ของการจัดการวิกฤติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั่วโลกการจัดการขยะ ของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศพัฒนาแล้ว รูปแบบและบทบาทการปกป้องแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม การสร้างค่านิยมและจิตสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม การประเมินวัฏจักรชีวิต รูปแบบธุรกิจสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา

วัตถุประสงค์ของวิชา

LO1: อธิบายหลักการ แนวคิด รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์  วิกฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
LO2: สรุปสาระสำคัญของหลักการสร้างค่านิยม จิตสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการประเมินวัฏจักรชีวิต และรูปแบบ  ธุรกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
LO3: เสนอแผนกระบวนการรูปแบบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
LO4: ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการแก้ไขความขัดแย้งในการใช้  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมได้

เนื้อหา

บทที่ 1: หลักการและสถานการณ์ของการจัดการวิกฤติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 2: การจัดการขยะ
บทที่ 3: การจัดการน้ำเสีย
บทที่ 4: การบริหารความขัดแย้ง
บทที่ 5: พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

(นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชารู้ชีวิตรักษ์ธรรมชาติ ทั้งวิทยาเขตพัทลุงและสงขลา)  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ด้านการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมาณการจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน

การประเมินผล

• แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
• แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60%
• กิจกรรม Discussion (ระบบให้คะแนนไม่ได้)
• แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้สอนและคณะทำงาน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

sudsakhorn@tsu.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

peeranart@tsu.ac.th

Course Staff Image #1

ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

sunisa@tsu.ac.th

 


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 55 รายวิชา คอร์สออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll