ข่าวและประกาศ

รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 30 December 2020, 10:12 AM
 

รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะ

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

ผู้ดูแล

เบอร์ติดต่อ

วิทยาเขตสงขลา (074 - 317600)

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

นายอนุกูล  ศรีวรรณ

น.ส.พิชญา จินดามณี

4402

นายอนุชา วิปุลากร

4405

คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวปัทมา สำนักโหนด
นายธนากฤต แผ่ผล
นาง มาริสา ปานงาม

นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์

4400

นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ

4401

น.ส.พิชญา จินดามณี

4402

คณะนิติศาสตร์

นายอนุชา ขุนแก้ว
นายธานินทร์ เงินถาวร

นายสุวรรณ โชติการ

4403

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา

4408

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางวรินทร์พร  คามบุตร

นายศักดิ์ หนูรินทร์

4404

นายอนุชา วิปุลากร

4405

คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายไพโรจน์  เอียดเมือง

นายศักดิ์ หนูรินทร์

4404

นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์

4400

รายวิชาศึกษาทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ)

นายอนันต์  ปังหลีเส็น

นายสุวรรณ โชติการ

4403

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา

4408

นายอนุชา วิปุลากร

4405

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)

นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม
นายกฤชณัท พรหมเสนะ
นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช

นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ

4401

นายศักดิ์ หนูรินทร์

4404

 

 

วิทยาเขตพัทลุง (074 - 609600)

คณะวิทยาศาสตร์

นายศรัณย์วิช บุษบา
กฤษดา สุวรรณการณ์

นายวิเชียร ขุนเพชร
นายกฤษฎา คงหนู

1124
1120

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่

นายวิเชียร ขุนเพชร
นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว

1124
1121

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 นางสาวกวินธิดา  เนียมแกล้ว

นายกฤษฎา คงหนู
นายไชยอุดร ษรเดช

1120
1122

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายกฤศณพันธ์ จันทร์คง

นายวิเชียร ขุนเพชร
นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว

1124
1121

คณะพยาบาลศาสตร์

ส.อ.ปฏิภาณ เอกเจริญกุล

นายกฤษฎา คงหนู
นายวิเชียร ขุนเพชร

1120
1124

คณะนิติศาสตร์

นางจิราวรรณ คงเรือง

นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว

1121

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

นายนฤเบศร์ ซังปาน

นายกฤษฎา คงหนู

1120