Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 16 April 2021, 11:16 AM
   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 30 December 2020, 10:12 AM
   

  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  คณะ

  เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

  ผู้ดูแล

  เบอร์ติดต่อ

  วิทยาเขตสงขลา (074 - 317600)

  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

  นายอนุกูล  ศรีวรรณ

  น.ส.พิชญา จินดามณี

  4402

  ...
  Read the rest of this topic
  (346 words)
   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 03/12/2020 15.00
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Thursday, 3 December 2020, 3:17 PM
   

  เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 03/12/2020 15.00