Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  เปลี่ยนแปลงเวลาปิดบริการระบบ TSU MOOC
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 19 January 2021, 10:36 AM
   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  แจ้งปิดการให้บริการระบบ tsu mooc
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 15 January 2021, 3:56 PM
   

   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 30 December 2020, 10:12 AM
   

  รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  คณะ

  เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

  ผู้ดูแล

  เบอร์ติดต่อ

  วิทยาเขตสงขลา (074 - 317600)

  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

  นายอนุกูล  ศรีวรรณ

  น.ส.พิชญา จินดามณี

  4402

  ...
  Read the rest of this topic
  (346 words)