Skip to main content

TSU MOOC for All

The place for all your online learning

 • ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกกล้วย skru_tsu_001
  • SKNFE_TSU
  • skru_tsu_001
  • Starts:
 • การทำลูกประคบสมุนไพร TSU001
  • TSU
  • TSU001
  • Starts:
 • การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ skru_tsu_002
  • TSU_SKRU
  • skru_tsu_002
  • Starts:
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน skru_tsu_003
  • SKNFE_TSU
  • skru_tsu_003
  • Starts:
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ skru_tsu_005
  • SKNFE_TSU
  • skru_tsu_005
  • Starts:
 • การเลี้ยงชันโรง rmsv001
  • TSU_RMSV
  • rmsv001
  • Starts:
 • การซ่อมและการบํารุงรักษาหนังสือ lib_tsu001
  • Lib_tsu
  • lib_tsu001
  • Starts:
 • ทักษะการรู้สารสนเทศ sknfe002
  • SKNFE_TSU
  • sknfe002
  • Starts:
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร TSUGE 00151
  • Gen_TSU
  • TSUGE 00151
  • Starts:
 • อาหารเพื่อชีวิตและความงาม TSUGE 12211
  • abi_tsu
  • TSUGE 12211
  • Starts:
 • การนำเสนอแนวคิดสู่นวัตกรรมดิจิทัล TSUGE 02146
  • TSU
  • TSUGE 02146
  • Starts:
 • ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน TSUGE 01152
  • Gen_Ed_TSU
  • TSUGE 01152
  • Starts:
 • ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน TSUGE 01154
  • Gen_TSU
  • TSUGE 01154
  • Starts:
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TSUGE 00156
  • Language_and_Communication
  • TSUGE 00156
  • Starts:
 • การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม TSUGE 00241
  • TSU
  • TSUGE 00241
  • Starts:
 • วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้ TSU005
  • Computers_And_Digital_Media
  • TSU005
  • Starts:
 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) TSU006
  • LRDT TSU
  • TSU006
  • Starts:
 • MOOC 3 mooc3
  • training_TSU
  • mooc3
  • Starts:
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ TSU012
  • Business_and_Management
  • TSU012
  • Starts:
 • การโปรแกรมแบบบล็อก TSU008
  • คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล
  • TSU008
  • Starts:
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด TSU009
  • คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล
  • TSU009
  • Starts:
 • สนทนาภาษารัสเซีย TSU007
  • Language_and_Communication
  • TSU007
  • Starts:
 • การสนทนาภาษามลายู TSU011
  • Language_and_Communication
  • TSU011
  • Starts:
 • ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน TSU002
  • TSU
  • TSU002
  • Starts:
 • การพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ TSU003
  • TSU
  • TSU003
  • Starts:
 • ทักษิณศึกษา TSU004
  • ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง
  • TSU004
  • Starts:
 • วิถีชีวิตที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน TSU012
  • TSU
  • TSU012
  • Starts:
 • รู้ชีวิตรักษ์ธรรมชาติ TSU013
  • tsu
  • TSU013
  • Starts: