Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  แจ้งเรื่องการอัพเดทโปรไฟล์ในระบบ
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 29 July 2020, 8:58 AM
   

  ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณตรวจสอบและแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองในระบบให้เป็นรูปแบบเดียวกันดังนี้
  1. ชื่อ-สกุล ขอให้เป็นภาษาไทย ไม่ต้องใส่คำนำหน้า ไม่ต้องใส่รหัสนิสิต ชื่อวิชา
  2. Email Address ขอให้ใช้ เป็น รหัสนิสิต@tsu.ac.th เท่านั้น

  ทั้งนี้เนื่องจากโปรไฟล์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าวมีผลต่อการ ดาวน์โหลดคะแนนไป...

  Read the rest of this topic
  (73 words)